0 0,00 €
 

Reklamačné podmienky

Pomohol vám článok?

Tento Reklamačný poriadok je platný od 12.02.2021. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na predajni – Dubnica nad Váhom 018 41, Lieskovec 595/72 )areál ZTS) 9 alebo na: www.mytoner.sk.

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou GRAFID, s.r.o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatie tovaru v okamihu jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje spoločnosť GRAFID. s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list).

 

 

II. Dĺžka záruky

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

 

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. U vybraných produktov je záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmezdená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona.

 

 

III. Záručné podmienky

 

 

I. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

 

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@hladamfarby.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je: GRAFID, s.r.o., Lieskovec 595/72 (areál ZTS), 018 41 Dubnica nad Váhom. Tovar je možné reklamovať aj osobne.

 

IV. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA", číslom reklamačného formulára a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a chybný výtlačok (výnimkou sú tonery a atramentové kazety plnej kapacity, ktorými sa tlač nerealizovala z dôvodu chybného čipu alebo mechanického poškodenia kazety). Ak ste nevyplnili reklamačný formulár, odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

 

V. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii.

 

VI. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou.

 

VII. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

 


Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 


a) mechanickým poškodením tovaru

 


b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje)

 


c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom adresované

 


d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

 


e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo všeobecnými princípmi

 


f) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov

 


g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď)

 


h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

 

VIII. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).

 

IX. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, alebo poškodenie zo strany kupujúceho, alebo treťou osobou, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

 

X. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO: 


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci vymení kupujúcemu vadný tovar za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

Ak je kupujúcim subjekt s IČO: 


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a stav chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

 

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa od prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

 

III. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

 

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

 

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

 

Za spoločnosť GRAFID, s.r.o. schválil Ing. Hlinka Juraj, konateľ spoločnosti.

 

Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novelami Z.z.